artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 488/2019 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia w roku 2020 przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Racibórz

ZARZĄDZENIE NR 488/2019

PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia w roku 2020 przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Racibórz

 

Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:


§ 1.

Ustala się obowiązujące w roku 2020 terminy przerw w pracy publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Racibórz:

 

Przedszkole nr 13
Termin przerwy - 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.


§ 2. 1.

 

Dyżur wakacyjny w okresie

 

od dnia 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. pełni:

Placówka dyżurująca - Przedszkole nr 10


§ 3.

Zarządzenie zamieszcza się na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Racibórz oraz placówek oświatowych.


§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
a nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście.


§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prezydent Miasta
Dariusz Polowy